top of page

НЕОБХОДИМИ ДОКУМНЕТИ

 Необходимите докумнети за започване на проектирането на вашата бъдеща сглобяема къща с дървена са:

1. Нотариален акт за собственост върху имота – необходимо е да бъде предоставено копие на документ за собственост на земята, върху която ще се построй сградата.

2. Скица за недвижим имот от действащ регулационен и кадастрален план – издава се от районната служба по кадастъра. Срокът за издаване на документа е от 3 до 14 дни в зависимост от вида на поръчката.

3. Виза за проектиране – издава се от главния архитект на общината или на района. Визата за проектиране представлява копие (извадка) от действащ подробен устройствен план с обхват на поземления имот и съседните му поземлени имоти, с означени налични сгради и постройки в него и в съседните имоти и с нанесени линии на застрояване и допустими височини, плътност и интензивност на застрояване и други изисквания, ако има такива, както и допустимите отклонения. Визата се издава от общинските администрации в срок до 15 дни в зависимост от вида на услугата.

Необходимо е сключване на предварителни договори с експлоатационните дружества, които да разрешат присъединяването на имота към ВиК и електроразпределителната мрежа. В тези договори са посочени изходните данни за бъдещата постройка:

4. Геодезическо заснемане на парцела – служи за основа на проектирането на сградата. Необходима е скица на имота, като заснемането се извършва на мястото на парцела. Геодезическото заснемане се извършва за няколко дни, в зависимост от големината и сложността на парцела и до седмица за обработка на данните.

bottom of page